معرفی و نگهداری ماهی ماکرو

ماهی ماکرو

/
ماکروها اجتماعی میباشند و تحرک زیادی دارند. نکته جالب توجه در آنها …
معرفی و نگهداری ماهی اسکار

ماهی اسکار

/
ماهی اسکار بسیار باهوش میباشد و قادر است حیله های زیادی را از خود …
معرفی و آموزش نگهداری ماهی آکارای شیب شد

ماهی آکارای شیب شد

/
این سیچلاید بومی حوضه آمازون که در سواحل خلیجهای کوچک تا تمام …