نوشته‌ها

معرفی و آموزش نگهداری ماهی آکارای شیب شد

ماهی آکارای شیب شد

/
این سیچلاید بومی حوضه آمازون که در سواحل خلیجهای کوچک تا تمام …